Termeni și condiții

Preambul

Termenii și condițiile de mai jos, reprezintă contractul de prestări servicii, denumi în continuare “Contractul”, au valoare de contract-cadru, încheiat între Furnizor și Beneficiar, și vor fi interpretați în concordanță cu legislația română în vigoare, în special Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

Termenii și condițiile trebuie acceptate de Beneficiar înainte de comandarea oricărui serviciu de pe Platforma BizToGo. Orice comandă confirmată de Beneficiar prin bifarea căsuței  “Am luat la cunoștință de Termenii și Condițiile pentru utilizarea BizToGo” reprezintă o acceptare neechivocă de către Client a ofertei Furnizorului, în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
  • Furnizorul serviciului BizToGo este S.C. SOFT BUILD S.R.L. cu sediul social în Sânmihaiu Român, str. Principala, nr. 179H, camera 1, judeţul Timiş, cod poştal 307380, telefon 0723/894 506, email office@soft-build.com, având codul unic de înregistrare nr. 18705608, număr de ordine în Registrul Comerţului J35/1652/2006, contul nr. RO62 INGB 0000 9999 0528 3676, deschis la Banca ING BANK NV, Timisoara,  si contul RO58 TREZ 6215 069X XX01 6047, deschis la Trezoreria Timişoara,
  • Beneficiarul serviciului BizToGo este orice persoana juridică sau fizică identificată prin datele introduse în contul de utilizator sau client, folosite pentru accesarea sau comandarea serviciului, informații care se regăsesc și pe factură pentru abonamentele plătite.
 1. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI SERVICIILE OFERITE

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea de către Furnizor în favoarea Beneficiarului de servicii de acces la aplicația de tip SaaS (software as a service), BizToGo (app.biztogo.ro), oricând și de oriunde este conectat la Internet, sub forma unui abonament lunar, care se poate prelungi automat, cum e descris la art 3.1.

2.2. Oferta Furnizorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe platforma BizToGo.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1.  Contractul de încheie pe o perioadă inițială de 30 de zile, prin crearea unui cont demo de către Beneficiar, cu reînnoirea automată la expirarea fiecărei perioade succesive de 30 zile, pe întreaga perioadă de funcționare a site-ului și de furnizare a serviciilor asumate de Furnizor conform prezentului document, începând cu data plății abonamentului, conform ofertei Furnizorului și comenzii Beneficiarului, drepturile și obligațiilor părților intrând în vigoare de la crearea contului și acceptării exprese a Termenilor și condițiilor.

3.2.  Beneficiarul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului începând cu momentul creării contului.

3.3. Beneficiarul poate oricând renunța la abonament, fie printr-o notificare scrisă trimisă Furnizorului la adresa de e-mail office@soft-build.com, cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data expirării perioadei în curs, fie prin neplata facturii proforme.

 1. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Preţul serviciilor care fac obiectul prezentului contract este cel menționat pe site la data accesării  Ofertei pentru care optează Beneficiarul.

4.2. Primele 30 de zile din perioada contractuală sunt gratuite, după expirarea acestei perioade Beneficiarul urmând să achite o sumă lunar, de tip abonament, prevăzută în momentul finalizării procedurii de comandă online. Plata serviciilor de către Beneficiar reprezintă acceptarea expresă de către acesta a prețului oferit de Furnizor pentru accesarea platformei BizToGo și a serviciilor asigurate în cadrul acesteia.

4.3. Preţul se va plăti cu cardul sau prin transfer bancar în contul Prestatorului indicat în partea introductivă a prezentului contract în termen de maxim 10 zile de la emiterea facturii proforma. Facturile proforma se comunică exclusiv pe email, la adresa indicată de Beneficiar. Facturile fiscale se emit și se comunică pe email doar după efectuarea plății facturii proforme.

4.4. Neachitarea la data scadentă a facturii duce la suspendarea furnizării serviciilor care fac obiectul contractului. Furnizarea serviciilor va putea fi reluată numai în momentul plății facturii restante.

4.5. Orice modificări ale prețului sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a Beneficiarului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 10 zile înaintea oricărei modificări. În măsura în care Beneficiarul nu dorește continuarea derulării prezentului contract conform noilor condiții comunicate de Furnizor, poate renunta la abonament prin neplata proformei.

 1. GARANŢII

5.1. Prestatorul de servicii garantează buna funcționare și accesibilitatea serviciilor pe toată durata contractului.

5.2. În cadrul acestui termen, Beneficiarul poate solicita remedierea eventualelor probleme tehnice, cu condiţia ca ele să nu se datoreze culpei sale.

5.3. Furnizorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile BizToGo. Perioada de disponibilitate a serviciului nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Drepturile și obligațiile Furnizorului:

 1. a) Furnizorul se obligă să furnizeze serviciile care fac obiectul contractului cu respectarea întocmai a clauzelor contractuale, prin asigurarea accesului la platforma BizToGo;
 2. b) Furnizorul va asigura asistență tehnică pentru probleme legate de platformă;
 3. c) Furnizorul va asigura conectarea la platformă printr-un protocol sigur de comunicare și sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât acestea să fie disponibile de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile Furnizorului nu funcționează în varianta offline
 4. d) Platforma acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Beneficiar, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Beneficiarului. În cazul în care Furnizorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți și/sau din care să rezulte că activitatea sau informaţia în cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau de a bloca accesul la acesta;
 5. e) Furnizorul nu monitorizează și nu exercită niciun control asupra datelor, informațiilor și documentelor Beneficiarului;
 6. f) Furnizorul oferă Beneficiarului un drept de utilizare a platformei neexclusiv, netransferabil și limitat în timp la durata prezentului Contract.

6.2. Drepturile și obligaţiile Beneficiarului:

 1. a) Beneficiarul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane în ceea ce privește acest conținut și utilizarea lui;
 2. b) Beneficiarul se obligă să folosească serviciile Furnizorului în deplină legalitate, cu respectarea întocmai a dispozițiilor legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară;
 3. c) Beneficiarul se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și de drepturile de proprietate industrială asupra operelor puse la dispoziție prin intermediul Platformei;
 4. d) Beneficiarul își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, actualizarea și acuratețea datelor introduse în contul său de client;
 5. e) Beneficiarul este pe deplin și exclusiv responsabil pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul platformei, iar Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru nici un fel de prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane;
 6. f) Beneficiarul va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din platformă. Beneficiarul se va asigura că utilizatorii desemnați de acesta înțeleg și și-au asumat dispozițiile relevante din prezentul acord, Beneficiarul rămânând de deplin și exclusiv responsabil în cazul în care utilizatorii încalcă dispozițiile prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale;
 7. g) Beneficiarul înțelege și este de acord cu termenii și condițiile platformei și își asumă obligația de plată contravalorii servicului;
 8. b) Beneficiarul se obligă să plătească Furnizorului preţul serviciilor la termenele şi în condiţiile prevăzute la cap. IV.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

7.1. Beneficiarul garantează acuratețea datelor introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Furnizor precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Beneficiarului și comportamentul acestora. Datele cu caracter personal puse la dispoziție în cadrul programului vor fi utilizate numai în scopul executării Contractului și numai pe perioada de valabilitate a acestuia.

7.2 Beneficiarul garantează acuratețea informației pe care o furnizează către platformă și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

7.3 Furnizorul nu poate fi ținut responsabil pentru conținutul inserat de Beneficiar și modul de utilizare al acestuia. Furnizorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării necorespunzătoare, a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate prin intermediul site-ului.

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, așa cum aceasta este definită de lege. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de maxim 5 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să
pretindă  daune-interese.

 1. INCETAREA CONTRACTULUI

9.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) părțile convin de comun acord încetarea contractului;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți, prin notificare de reziliere transmisă părții în culpă, dacă chestiunea în cauză nu se remediază în termenul acordat în notificare, la expirarea termenului prevăzut în notificare;
c) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți la una din coordonatele de contact din partea introductivă, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data încetării;
d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți;
e) în cazul în care Beneficiarul nu achită la scadență factura aferentă serviciului.

9.2. Încetarea Contractului nu afectează obligațiile deja scadente între părți.

9.3. În caz de încetare a prezentului Contract, indiferent de motiv, Furnizorul va proceda la suspendarea contului Beneficiarului. Beneficiarul are posibilitatea de a cere ștergerea a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maximum 7 zile lucrătoare.

 1. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI

10.1.În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul sau adresa de e-mail prevăzute în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

10.3. Notificarea prin prin e-mail se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a
fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

 1. CONFIDENŢIALITATE

11.1. Sunt confidențiale următoarele informatii, enumerate cu titlu exemplificativ: situatia financiara a ambelor parti, licentele si brevetele de inventie, procesele de fabricatie,  proiectele de afaceri, documente schimbate intre parti, informațiile marcate ca fiind confidențiale în relația dintre părți etc..

11.2. Niciuna din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

 1. a) de a face cunoscută orice informație confidențială sau date cu caracter personal ale vreunei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
  b) de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

11.3. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

 1. a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
  b) informaţia era accesibilă publicului;
  c) partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

12.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

12.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă de reprezentanţii părţilor, se va soluţiona de catre instantele de judecata competente de la sediul Furnizorului.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Părțile declară că au luat la cunoștintă toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin aderarea la Contract, conform Art. 3.1 de mai sus, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

13.2. Orice notificare către Furnizor trebuie trimisă electronic la adresa de email office@soft-build.com. Comunicările către Beneficiar se fac la adresa de email inserată de acesta în sistem ca dată de contact la momentul înscrierii în program.

13.3. Orice comandă confirmată de Beneficiar prin bifarea căsuței  “Am luat la cunoștință de Termenii și Condițiile pentru utilizarea BizToGo” reprezintă acordul Beneficiarului cu privire la executarea imediată a Contractului și confirmarea că i s-a adus la cunoștință că își va pierde dreptul de retragere din contract imediat după începerea descărcării sau a transmiterii în flux continuu.